ᐯᔭᒄ

ᐊᓐ ᐊᒋᐦᑖᓱᓐ ᐯᔭᒄ ᑲ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᒡ, ᐋᐸᑎᓐ ᒉ ᒌ ᐃᑣᓅᐦᒡ ᐯᔭᒄ ᒉᒀᓐ ᒫᒃ ᐊᐌᓐ᙮ ᐊᓐ ᒫᒃ ᐊᒋᐦᑖᓱᓐ ᐯᔭᒄ, ᐁᐅᑯᓐ ᓃᔥᑕᒻ ᑲᔦᐦ ᒫᐅᒡ ᐊᐱᔖᔑᒡ ᐊᒋᐦᑖᓱᓐ ᓂᑐᐧᐁᔨᐦᑖᑭᔨᒡᐦ ᒉ ᒌ ᐊᒋᐦᑖᓱᓈᓅᐦᒡ᙮